Electric & Power Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

THỐNG KÊ TRIỂN LÃM

Số liệu thống kê trước triển lãm

panoee.com - Best Free Virtual Tour Software

8,800+m2

Diện tích Trưng bày

350+

Đơn vị tham gia Triển lãm

24+

Quốc gia/Vùng lãnh thổ

5+

Gian hàng Quốc tế

7,000+

Khách tham quan

TIN TỨC CẬP NHẬT

Thư viện Video

Điểm lại các hình ảnh của Electric & Power Vietnam trong những phiên bản trước

Đặt gian hàng tại
Electric & Power Vietnam 2024

ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG

Đăng ký nhận bản tin

    captcha
    BOOK A STAND
    REGISTER