Electric & Power Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

TIÊU ĐIỂM SỰ KIỆN

02/03/2022

Electric & Power Vietnam 2024 sẽ đồng thời mang đến một loạt các sự kiện bên lề, bao gồm:

  1. Hội nghị chuyên ngành, được tổ chức trong khuôn khổ triển lãm tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. HCM. Hội nghị của chúng tôi sẽ mang đến cho khách tham dự từ tất cả các doanh nghiệp trong ngành điện và năng lượng có được những kiến thức mới và kết nối với các doanh nghiệp cùng ngành.
  2. Hội thảo kỹ thuật, sẽ được trình bày bởi các chuyên gia trong ngành điện và năng lượng với các nội dung nổi bật bao gồm các đề tài về công nghệ nổi bật trên thế giới và các chủ đề về quản trị chuyên sâu.

Hãy cùng chờ đón các thông tin cập nhật mới nhất về các sự kiện đồng hành của Electric & Power Vietnam 2024 sẽ diễn ra sắp tới.

Theo dõi chúng tôi trên Fanpage chính thức của triển lãm hoặc đăng ký để nhận những bản tin mới nhất từ chương trình.

Share this post

Features

You may be interest

02/03/2022
TIÊU ĐIỂM SỰ KIỆN
Electric & Power Vietnam 2024 sẽ đồng thời mang đến một loạt các sự kiện...

Đăng ký nhận bản tin

    captcha
    BOOK A STAND
    REGISTER