Electric & Power Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Cà Mau hướng đến tương lai với các dự án năng lượng tái tạo

06/04/2023

Tỉnh Cà Mau tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm trong năm nay, đặc biệt là các dự án về năng lượng tái tạo nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế trong phát triển bền vững.

Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành chỉ thị tập trung phát triển các dự án điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối và điện khí.

Cà Mau hiện có 16 dự án điện gió được phê duyệt với tổng công suất 1.000 MW. Hai dự án khác có tổng công suất 200 MW và đang chờ phê duyệt.

Ba dự án với tổng công suất 100 MW đã được đưa vào vận hành thương mại trong khi sáu dự án khác với tổng công suất 430 MW sẽ đi vào hoạt động trong thời gian tới.

Tỉnh kiến ​​nghị Bộ Công Thương bổ sung 24 dự án điện gió với tổng công suất 12.018 MW, 9 dự án điện mặt trời với tổng công suất 2.846 MW và 4 dự án điện khí với tổng công suất 10.700 MW vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Năm ngoái, Cà Mau sản xuất khoảng 4.200 triệu kWh điện, trong đó điện khí hơn 3.900 triệu kWh, điện mặt trời gần 100 triệu kWh và điện gió khoảng 165 triệu kWh./.

Nguồn:vietnamplus.vn

Share this post

Features

You may be interest

21/11/2023
Điện mặt trời còn nhiều tiềm năng phát triển
Tính đến tháng hết năm 2022, hệ thống điện Việt Nam có tổng công suất lắp...
21/11/2023
Năng lượng tái tạo Việt Nam có không gian để nhà đầu tư nước ngoài tham gia sâu hơn: Phó Thủ tướng
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, có nhiều cơ hội để các nhà đầu tư...
06/04/2023
Ký kết hợp đồng mua bán khí đầu mối Dự án Nhiệt điện Ô Môn II
Ngày 22/2, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và liên doanh giữa Tổ chức...
06/04/2023
Cà Mau hướng đến tương lai với các dự án năng lượng tái tạo
Tỉnh Cà Mau tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm trong năm...

Đăng ký nhận bản tin

    captcha
    BOOK A STAND
    REGISTER