Electric & Power Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Mẫu Đăng Ký Tải Tài Liệu Triển Lãm

Cám ơn quý vị đã quan tâm đến triển lãm Electric & Power Vietnam 2024.

Vui lòng hoàn tất phiếu đăng ký bên dưới và gửi về cho BTC đăng ký nhận tài liệu triển lãm

  Tôi quan tâm đến:

  Vietnam Data Center Confex 2024EPV24 - Tài liệu đặt gian hàngEPV22 - Báo cáo sau triển lãm

  General information:
  captcha


  Đăng ký nhận bản tin

   captcha
   BOOK A STAND
   REGISTER