Electric & Power Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Dành cho Đơn vị Triển lãm

Exhibitor Manual là gì?

Exhibitor Manual (OEM) bao gồm danh sách các biểu mẫu trực tuyến góp phần tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp tại Electric & Power Vietnam thêm hiệu quảchất lượng hơn. Chương trình giúp doanh nghiệp lên kế hoạchsắp xếp lịch khi tham gia triển lãm. Bên cạnh đó, để tối ưu hóa nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp tại Electric & Power Vietnam, cùng tham khảo thêm các chương trình quảng cáo của chúng tôi dành riêng cho chuyên mục này.

TẤT CẢ CÁC BIỂU MẪU cần gửi lại đến ban tổ chức theo thời hạn ghi trong biểu mẫu. Các dịch vụ không thể được đảm bảo cho các biểu mẫu sẽ được gửi sau thời hạn quy định.

CHUẨN BỊ SẴN SÀNG ĐỂ THAM GIA TRIỂN LÃM ELECTRIC & POWER VIETNAM 2024

Dưới đây là 3 bước dễ dàng để truy cập hướng dẫn dành cho đơn vị triển lãm:

Bước 1: Đăng nhập vào link OEM do BTC gửi
Bước 2: Đăng nhập bằng chi tiết tài khoản được cung cấp tương ứng mà hệ thống đã gửi cho bạn
Bước 3: Vui lòng kiểm tra thông tin công ty của bạn tại “My Information”. Nếu cần thay đổi, vui lòng nhấp vào “Edit Information”. Sau khi hoàn tất, nhấp vào “Confirm with Update”

Cần thêm thông tin?

Share this post

DOWNLOAD E-BROCHURES

Đăng ký nhận bản tin

    captcha
    BOOK A STAND
    REGISTER