Electric & Power Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Danh mục Khách tham quan

Danh mục Khách tham quan
Khám phá danh mục khách tham quan năm 2024.

Electric & Power Vietnam 2024

Đại lý / Nhà phân phối / Thương mại

Cơ quan chính phủ, Hiệp hội, Giáo dục & Đào tạo, Báo chí

Xuất khẩu / Nhập khẩu

Nhà máy / Đơn vị sản xuất

OEM / Nhà thầu

Công Ty Cung Cấp Dịch Vụ

Nhà bán buôn / Nhà bán lẻ

Khác

Thiết bị Điều khiển & Tự động hóa

Ngân hàng / Tổ chức tài chính

Kỹ sư / Khảo sát Xây dựng Dân dụng & Môi trường

Kỹ sư / Tư vấn / Nhà thầu Cơ điện

Thiết bị Điện

Tổng thầu EPC

Chính phủ & Cơ quan Quản lý chính sách

Quản lý Lưới điện & Truyền tải

Kinh doanh dịch vụ vận tải, nhà hàng-khách sạn

Lắp đặt / Nhà thầu thi công HVACR

Lắp đặt, Xây dựng, Vận chuyển

OEM

Chủ đầu tư / Đơn vị vận hành Nhà máy / Tòa nhà

Nhà phát triển / Quản lý Bất động sản

Báo chí & Truyền thông

Thiết bị & Phụ tùng ngành Năng lượng tái tạo

Chủ đầu tư / Đơn vị phát triển / Quản lý Dự án Năng lượng tái tạo

Nghiên cứu & Phát triển

Sản xuất điện (Nhà nước/Tư nhân)

Công ty Truyền tải & Phân phối Điện

Hiệp hội Thương mại / Cơ quan Chính phủ / Giáo dục – Đào tạo

Cơ quan quy hoạch đô thị

Công ty Cấp Thoát nước

Khác

Renewable Energy Vietnam 2024

Điện tử / Bán dẫn

Nhà sản xuất & Phân phối thiết bị điện, phụ kiện (Năng lượng mặt trời, Năng lượng gió, Thủy điện & khác)

Nhà đầu tư, Phát triển trang trại năng lượng gió / năng lượng mặt trời

Thiết bị điều khiển & Tự động hóa

Công ty Sản xuất điện / Điện lực (Nhà nước / Tư Nhân)

Nhà thầu  / Chủ đầu tư / Tư vấn  / Phát triển nhà

Nhà thầu cơ điện

Chủ đầu tư / Ban quản lý / Phát triển dự án Năng lượng Tái tạo

Công ty Truyền tải và Phân phối điện

Điều khiển & Hệ thống HVAC

Data Center Vietnam

Chủ sở hữu/Nhà đầu tư trung tâm dữ liệu

Quản lý cơ sở vật chất của trung tâm dữ liệu

CEO/ CTO/ CIO

Quản lý/ Chuyên gia CNTT

Cơ sở hạ tầng/Quản lý CNTT

Kỹ sư, Kiến trúc sư, Tư vấn

Chuyên gia Vận hành, An ninh Mạng và Lưu trữ

Giám đốc điều hành cấp C từ các ngành hàng đầu

Kiến trúc sư đám mây

Đăng ký nhận bản tin

    captcha
    BOOK A STAND
    REGISTER