Electric & Power Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Danh sách khách sạn chính thức

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp các đơn vị tham gia triển lãm Mining Vietnam 2024, Ban tổ chức giới thiệu danh sách các khách sạn gần khu vực triển lãm và trung tâm Tp. Hà Nội để khách tham dự cân nhắc. Tìm hiểu danh sách bên dưới và gửi Phiếu đặt phòng trực tiếp cho người phụ trách tại khách sạn quý vị mong muốn.

STT Khách sạn Liên hệ Hạng mục Loại phòng Loại phòng Ghi chú
Standard Single

Standard Twin / Double

1

Mercure La Gare

No 94 Ly Thuong Kiet Street, Hoan Kiem District, Ha Noi, Viet Nam

(Ms.) Dao Tra Mi – Camellia
Sales Manager

[email protected]

0936 752 250 /
024 3944 7766

Standard (city view, 26m2) VND 1,400,000 Net VND 1,600,000 Net 1. Room rate includes buffet, service charge & VAT
2. Rates are inclusive 5% service charge and 08% VAT
Superior (City view, 30m2) VND 1,700,000 Net VND 1,900,000 Net
Deluxe (03 City view, 40m2) VND 2,200,000 Net VND 2,400,000 Net
2

Melia hotel

No 44B Ly Thuong Kiet Street, Hoan Kiem District, Ha Noi, Viet Nam

Ngo Minh Quan (Mr.)
SENIOR SALES MANAGER

[email protected]

09 03 238 768 /
024 3934 3343

 Deluxe 32m2 VND 2,905,000 net VND 3,440,000 net 1. Rates are only valid till 17Aug, 2022
2. The room rate/ extra bed/ surcharge will be added tax and service charge
3. Rates are inclusive 5% service charge and 08% VAT
4. No smoking. Offenders will be fined 3,525,000vnd in forbiddance area.
Premium 32m2 VND 3,175,000 net VND 3,705,000 net
 Grand Premium 64m2 VND 3,970,000 net VND 4,503,000 net
Auxiliary room with breakfast   VND 1,335,000 net
3

Tirant Hotel

No 38 Gia Ngu street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam

Ms Lan Nguyen
Sales Manager

[email protected]

983660819 /
0837665555

Form đặt phòng

Superior VND 1,000,000 Net VND 1,200,000 Net 1. 10% discount F&B for In-house guest (optional)
2. Rates are inclusive 5% service charge and 08% VAT
3. Laundry (5 pcs/day except dry laundry) 150,000/person/day
Deluxe Balcony VND 1,600,000 Net VND 1,800,000 Net
Triple Family VND 1,900,000 Net VND 2,100,000 Net
Executive Balcony VND 2,200,000 Net VND 2,400,000 Net
4

Rex Hotel

No 42-44 Gia Ngu, Hang Bac, Hoan Kiem District, Ha Noi

Ms. Nguyen Thi Huong Thao
Sale Manager

[email protected]

0962141335 /
02435565588

Superior – internal
window
VND 1,300,000 Net 1. Rates are inclusive 5% service charge and 08% VAT
2. Rates are only valid till 19 Aug, 2022
Deluxe – internal
window
Can add extra bed
VND 1,400,000 Net
Executive – window
city view
VND 1,550,000 Net
Luxury – window city
view
Can add extra bed
VND 1,745,000 Net
Royal Suite –
window city view
Can add extra bed
VND 3,500,000 Net
Share this post

DOWNLOAD E-BROCHURES

Đăng ký nhận bản tin

    captcha
    BOOK A STAND
    REGISTER