Electric & Power Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Câu Hỏi Thường Gặp

Câu Hỏi Thường Gặp
Tổng hợp các câu hỏi thường gặp dành cho đơn vị trừng bày tham gia triển lãm Electric & Power Vietnam

1. Đăng ký trực tuyến

  • Nhấp VÀO ĐÂY
  • Chọn một trong ba lựa chọn về gian hàng
  • Điền đầy đủ thông tin
  • Gửi

2. Liên hệ trực tiếp với chúng tôi

VIỆT NAM
Mr. Ryan Nguyen
T: +84 28 3622 2588 (ex.t 137)
E: [email protected]

QUỐC TẾ
Ms. Michelle Uyen
T: +84 909 567 633
E: [email protected]

Liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để được giải đáp thắc mắc ngay.

Gửi thắc mắc về [email protected] 

Đăng ký nhận bản tin

    captcha
    BOOK A STAND
    REGISTER