Electric & Power Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Khách sạn và Lưu trú

Khách sạn & Du lịch
Các câu hỏi thường gặp và thông tin tham khảo về nơi lưu trú dành cho triển lãm Mining & Construction Vietnam.

Với vị trí tốt, nơi quý vị có thể thuận tiện trong việc tham quan triển lãm, phòng sang trọng, chất lượng và dịch vụ tiêu chuẩn cao, chúng tôi rất vui khi có thể cung cấp các khách sạn tốt nhất với giá ưu đãi cho quý vị. Hy vọng quý vị có một kỳ nghỉ thoải mái!

Để có được phòng khách sạn tốt nhất đáp ứng yêu cầu của quý vị với mức giá ưu đãi, chúng tôi nghĩ quý vị nên đặt phòng 1 tháng trước khi triển lãm bắt đầu.

Ví dụ: Mining Vietnam 2022 được tổ chức vào ngày 24, tháng 6, quý vị nên hoàn tất đặt phòng vào ngày 24 tháng 5, 2022. 

Dưới đây là tóm tắt về các khách sạn tốt nhất mà chúng tôi đề xuất cho quý vị, vui lòng tải xuống tệp và chọn khách sạn phù hợp với nhu cầu của quý vị.

TẢI XUỐNG TẠI ĐÂY

Sau đó, làm theo 2 bước sau:

Bước 1: Điền vào Mẫu đặt phòng của khách sạn đã chọn và gửi đến khách sạn qua Email hoặc Fax.

Bước 2: Hoàn tất đặt phòng của bạn và chờ xác nhận từ Phòng Dịch vụ Đặt phòng.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua 2 lựa chọn dưới đây:

Cách 1: Gửi yêu cầu đến email: [email protected]

Cách 2: Liên hệ trực tiếp qua số điện thoại (08:00) 28 3622 2588 

Đăng ký nhận bản tin

    captcha
    BOOK A STAND
    REGISTER