Electric & Power Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Liên hệ

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
Nếu có bất kì thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

VIỆT NAM
Ms. Lisa Hieu
T: +84 932041091
E: [email protected]

QUỐC TẾ
Ms. Michelle Uyen
T: +84 909 567 633
E: [email protected]

KHU VỰC CÒN LẠI
Garrison Hunte / Shaun White
T: +44 (0) 79 7688 7088
E: [email protected] / [email protected]

Ms. Lila (Ms. Hiền)

T: (+84) 28 3622 2588 / 107
E: [email protected] 

Ms. Donna Ha (Ms. Giang)

T: +84 3622 2588 / 161
E: [email protected]

Ms. Tracy Nguyen (Ms. Thúy)

T: +84 3622 2588 / 136
E: tracy.nguyen.vn@informa.com

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRIỂN LÃM SES VIỆT NAM
Lầu 10, Toà nhà Hà Phan
17-17A-19, Tôn Thất Tùng, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
ĐT:  +84 28 3622 2588
Fax: +84 28 3622 2527

Đăng ký nhận bản tin

    captcha
    BOOK A STAND
    REGISTER