Electric & Power Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Xác nhận Đăng ký Đặt Gian Hàng

Chân thành cảm ơn Quý vị đã quan tâm đến đặt gian hàng tại Triển lãm về Công nghiệp Khai thác, Khôi phục Tài nguyên Khoáng sản và Xây dựng Việt Nam – Mining & Construction Vietnam.

Hiện thông tin của Quý vị đã được ghi nhận và chuyển đến hệ thống của chúng tôi. Nhân viên phụ trách của chúng tôi sẽ liên hệ với Quý vị trong thời gian sớm nhất.

Share this post

Đăng ký nhận bản tin

    captcha
    BOOK A STAND
    REGISTER